ATRIBUŢIILE PRIMARULUI

 

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

1. Atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului , în condiţiile legii;

2. Atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

3. Atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ- teritoriale;

4. Atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;

5. Alte atributii stabilite prin lege.

1. Atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului , în condiţiile legii;

a. îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;

b. îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului si a recensământului;

c.îndeplineşte alte atributii stabilite prin lege.

2. Atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

a. prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a Primăriei Comunei Dobresti, în condiţiile legii

b. participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii ale acestora

c. prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

d. elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul primăriei si le supune aprobării consiliului local.

3. Atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ- teritoriale

a. exercită funcţia de ordonator principal de credite;

b. întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;

c. prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;

d. iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;

e. verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

4. Atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;

a. coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

b. ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c. ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile privind administrarea domeniului public şi privat al comunei şi gestionarea serviciilor de interes local;

d. ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al comunei Dobresti

e. numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f. asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g. emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;

h. asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

 

  • Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură,în condiţiile Legii nr 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

  • Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene.

  • Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile părţii a VI-a titlul II capitolul vi sau titlul III capitolul IV al O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Delegarea atribuţiilor

(1) Primarul comunei Dobresti poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unităţii administrativ- teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.

(2) Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele exercitării atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului.

(3) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin(1) şi (2) exercită, pe perioada delegării, atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este interzisă subdelegarea atribuţiilor

(4) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin (1) şi (2) răspunde civil, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în exercitarea acestor atribuţii

sus